Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА www.IPTVBulgaria.net

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от "IPTV Bulgaria LLC" ("ОПЕРАТОР") информационни услуги и ресурси посредством уебсайта www.IPTVBulgaria.net и урежда отношенията между "IPTV Bulgaria LLC" и абонатите на достъпните през уебсайта информационни услуги и ресурси.

 

1. ДЕФИНИЦИИ

 

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:.

 

1.1 „Абонат” е всяко физическо лице или всяко юридическо лице, което е регистрирано и използва услугите предоставяни чрез уебсайта по силата на сключен договор за абонамент с оператора в съответствие с настоящите общи условия.

 

1.2. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на АБОНАТА, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

 

1.3. IPTVBulgaria.net е:

 

1.3.1. по отношение на своите бизнес клиенти, интернет платформа ("Платформа"), представляваща съвкупност от технически средства (софтуер и хардуер) предостсвяща възможността за излъчване на лайв стрийм и VoD.

 

1.3.2. по отношение на своите АБОНАТИ уебсайт, посредством който се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

 

1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

 

1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите абонати на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

1.8. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

 

1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

 

1.8. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

 

1.9. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

 

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

"IPTV Bulgaria LLC" чрез Уебсайтa IPTVBulgaria.net предоставя на Абоната предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при спазване от страна на Абоната на определените в тези Общи условия изисквания.

 

3. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с АБОНАТИТЕ, закупили абонаментен план за Уебсайта IPTVBulgaria.net.

 

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://www.IPTVBulgaria.net/terms по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.IPTVBulgaria.net. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта www.IPTVBulgaria.net, включително с отварянето на Интернет страница от уебсайта www.IPTVBulgaria.net, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта www.IPTVBulgaria.net, АБОНАТИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

 

3.3. За да може да използва услугите по настоящите Общи условия, АБОНАТЪТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата www.IPTVBulgaria.net/register.

 

3.4. Услугата не е достъпна на територията на Република България.

 

3.5. Когато АБОНАТЪТ се абонира, чрез отбелязване в полето "Запознах се и съм съгласен с Условията за ползване на сайта" в процеса на абонамент и натискане на виртуалния бутон "Абонамент", АБОНАТЪТ извършва изрично електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

 

4. АБОНАТСКИ ПРОФИЛ

 

4.1. При регистрацията си АБОНАТЪТ посочва електронен адрес (Е-mail) и парола.

 

4.2. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с ектронния адрес служи за достъп до профилa на абоната. АБОНАТЪТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си.

 

4.3. Профилът на АБОНАТА представлява обособена част от Уебсайта, съдържаща информация за регистрирания АБОНАТ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на ОПЕРАТОРА.

 

4.4. За достъп до сайта не се допуска използването на Прокси (Proxy) сървъри.

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА И АБОНАМЕНТИ

 

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на закупуването на абонаментен план.

 

5.2. Договорът има действие:

 

за АБОНАТИ - за неопределен срок от регистриране на АБОНАТА до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

5.3. Заплащането на абонамента се извършва по електронен път чрез външен оператор на електронни плащания. Никаква част от средствата за плащане (номера на банкови карти, сметки и т.н.) не могат и не стават достояние на ОПЕРАТОРА.

 

5.4. Активирането на заплатения абонамент се извършва в рамките на 12 часа, от постъпването на заплатената сума.

 

5.5. За пресмятане на точната продължителност на абонаментите 1 месец се смята за 30 дни, а абонаментите се активират и изтичат в часова зона GMT+2.

 

6. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от "IPTV Bulgaria LLC". Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

 

6.2. При извършване на промени в Общите условия, ОПЕРАТОРЪТ довежда до знанието на АБОНАТА извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта www.IPTVBulgaria.net. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на АБОНАТА двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.

 

6.3. АБОНАТ, регистриран преди промяна в Общите условия има възможността да заяви в срока по т.6.2 чрез изпращане на съобщение до ОПЕРАТОРА, че отхвърля промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ОПЕРАТОРА, се счита, че АБОНАТЪТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на абониран АБОНАТ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между АБОНАТА и ОПЕРАТОРА за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта IPTVBulgaria.net, при което ОПЕРАТОРЪТ има право да спре незабавно достъпа на съответния АБОНАТ до абонатския му профил и да прекрати абонамента му. В такъв случй ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да възстанови частта от сумата, равна на дните, оставащи до изтичане на активния абонамент на АБОНАТА.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

 

7.1. АБОНАТЪТ няма право да споделя данните от профила си с трети лица, както и да ползва услугата с един и същ профил паралелно и едновременно на повече от 3 устройства, но само свързани към едно и също комутиращо устройство за връзка с интернет (модем, рутер и др.).

 

7.2. АБОНАТЪТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

 

7.3 За да може да ползва Услугите, АБОНАТЪТ следва да въведе имейл и парола.

 

7.4. АБОНАТЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от договора в срок до 3 работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратенo до ОПЕРАТОРА чрез електроннатa форма "Обратна врзъка". С получаване на изявлението договорът се счита за прекратен.

 

7.5. АБОНАТЪТ се задължава при ползване на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

 

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

 

8.1. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на АБОНАТА за нормално ползване на Услугите.

 

8.3. ОПЕРАТОРЪТ има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на АБОНАТА до Услугите.

 

8.4. ОПЕРАТОРЪТ има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта www.IPTVBulgaria.net.

 

8.5. ОПЕРАТОРЪТ има правото без предизвестие да блокира достъпа на АБОНАТА в случай, че по преценка на ОПЕРАТОРА АБОНАТЪТ нарушава разпоредби на настоящите Общи условия. В тези случаи ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати регистрацията на АБОНАТА. Договорът с АБОНАТА се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. В такъв случай ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да възстанови платената сума за активен абонамент на АБОНАТА, ако има такъв.

 

9. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

9.1. ОПЕРАТОРЪТ полага грижи за предоставяне на възможност на АБОНАТА за нормално ползване на Услугите, кaто гарантира 97,5% от времето на абонамента доставка на сигнала на пакета програми. Гаранция за непрекъсваемост на сигнала на отделни канали е изрично изключена и не се поема от ОПЕРАТОРА.

 

9.2. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, включително поддържането на конкретни канали в предлаганите пакети, поставени на вниманието на АБОНАТА чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки.

 

9.3. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ОПЕРАТОРА, проблеми дължащи се на оборудването на АБОНАТА, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ОПЕРАТОРА.

 

9.4. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на АБОНАТА, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

 

9.5. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо АБОНАТА и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите (вклпючително частично премахване и/или смяна на излъчваните канали), изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта www.IPTVBulgaria.net.

 

9.6. Страните приемат, че ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ОПЕРАТОРА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи ОПЕРАТОРЪТ предварително уведомява АБОНАТА за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

 

9.7. С приемането на настоящите Общи условия АБОНАТЪТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта IPTVBulgaria.net, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ОПЕРАТОРА грижа.

 

9.8. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

10.1. ОПЕРАТОРЪТ има право да събира и използва информация относно АБОНАТИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, населено място, както и всяка друга информация, която АБОНАТЪТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта.

 

10.2. Всеки регистриран АБОНАТ чрез своите имейл и парола има право на достъп до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от ОПЕРАТОРА.

 

10.3. ОПЕРАТОРЪТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за АБОНАТA, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които АБОНАТЪТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

 

10.4. В регистрационната форма, попълвана от АБОНАТA при сключване на договора, ОПЕРАТОРЪТ ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, АБОНАТЪТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

 

10.5. ОПЕРАТОРЪТ събира и използва информацията по т. 10.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на абонатите.

 

10.6. При използване на Уебсайта IPTVBulgaria.net, ОПЕРАТОРЪТ има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на АБОНАТА изпраща към сървър на ОПЕРАТОРА във връзка с активността на АБОНАТА. Информацията се съхранява на сървъри на ОПЕРАТОРА и може да включва IP адреса на АБОНАТА, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение, ОПЕРАТОРЪТ съхранява IP адреса на АБОНАТА, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на АБОНАТА и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия.

 

11. СЪВМЕСТИМОСТ

 

11.1. Официално поддържаните системи към момента са:

 

- Десктоп операционни системи: Microsoft Windows, Mac OS X.

 

- Мобилни устройства: Аndroid OS

 

- Браузъри: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

 

Последна редакция: 09.09.2018